NASK SA
Kariera

Kierownik Projektu w Pionie Projektów / Warszawa

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe, preferowane techniczne z zakresu telekomunikacji, teleinformatyki lub informatyki,
 • posiada min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu telekomunikacji / IT,
 • zna metodykę prowadzenia projektów, np. Prince 2, Agile,
 • posiada analityczne myślenie i wielozadaniowość,
 • posiada znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami,
 • potrafi koordynować i nadzorować pracę innych osób oraz równolegle prowadzi wiele zadań,
 • posiada umiejętność budowania oraz utrzymywania dobrych relacji ze wszystkimi interesariuszami projektu,
 • posiada umiejętność budowania biznesowych relacji i prowadzenia negocjacji handlowych,
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • posiada bardzo dobrą organizację pracy, jest terminowy, samodzielny, wykazuje inicjatywę, wysoką kulturę osobistą, jest kreatywny,odporny na stres.

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

Potrzebujesz wyzwań?
Ciekawa, ambitna i odpowiedzialna praca  w dynamicznie rozwijającym się zespole czeka na Ciebie.
 
Chcesz zadbać o siebie i bliskich?
Oferujemy prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenia grupowe na życie.

Chcesz się rozwijać?
U nas będziesz mieć wiele okazji: programy szkoleniowe i rozwojowe, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, możliwość awansu…

Lubisz aktywność fizyczną?
Mamy dla Ciebie kartę Multisport oraz możesz dołączyć do naszej firmowej drużyny biegowej.

Chcesz mieć chwilę dla siebie?
Oferujemy dofinansowanie do wypoczynku.

Dowolna forma zatrudnienia - umowa o pracę bądź B2B.

Twoim zadaniem będzie:

 • nadzór nad realizacją projektów z zakresu telekomunikacji / IT,
 • opracowywanie i bieżący nadzór nad dokumentacją projektową, w szczególności harmonogramem i budżetem projektu,
 • eskalowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • organizację i bieżącą kontrolę prac realizowanych w projekcie,
 • zarządzanie komunikacją w projekcie, w tym delegowanie zadań i nadzór nad terminami ich realizacji przez Zespół projektowy,
 • cykliczne raportowanie postępów projektu,
 • bieżąca współpraca z partnerami i dostawcami usług,
 • udział w negocjacjach w zakresie prowadzonych projektów.

Czekamy na Twoje CV !

Zaaplikuj do nas! 

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w NASK S.A.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.).

2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:

1) pisemnie - adres siedziby Administratora; 2) elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:

1) dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;

2) dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;

3) przypadki szczególne:

a) w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone;

b) dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;

c) dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

5. Przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2. prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

6. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.