NASK SA
Kariera

Menedżer ds. Klientów (Hunter) / Siedziba biura regionalnego: Kielce/ Miejsce pracy: województwa - świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, lubelskie

Numer referencyjny: SP/03/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • dużą samodzielność działania,
 • wsparcie zespołu i managera regionalnego,
 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon komórkowy)
 • pracę w energicznym zespole profesjonalistów,
 • możliwość zdobycia i rozwijania unikalnych kompetencji (CyberSecurity)
 • miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • rozwój i podtrzymywanie biznesowych relacji z klientami,
 • prowadzenie i sprzedaż złożonych rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center),
 • negocjowanie warunków sprzedaży i przygotowywanie umów,
 • realizacja planu sprzedaży,
 • stały monitoring rynku i współtworzenie strategii sprzedaży

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane telekomunikacja, zarządzanie, ekonomia,
 • umiejętności identyfikowania potrzeb klienta,
 • umiejętności budowania biznesowych relacji z klientami,
 • umiejętności przygotowania i prezentacji oferty handlowej,
 • znajomości procesów sprzedaży oraz praktyczna znajomość technik sprzedaży,
 • umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych,
 • gotowości do aktywnego pozyskiwania klientów i sprzedaży złożonych rozwiązań teleinformatycznych w szczególności z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • dobrej znajomości rynku teleinformatycznego,
 • budowania wizerunku marki na rynku,
 • minimum 3-letniego doświadczenie w sprzedaży B2B (preferowana branża - teleinformatyczna),
 • udokumentowanych sukcesów w sprzedaży dla klientów korporacyjnych,
 • wysokiej motywacji do pracy, samodzielności, inicjatywy, wysokiej kultury osobistej, odporności na stres, koncentracja na realizację celów, kreatywność, umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań,
 • odpowiedzialności za realizację własnych zadań,
 • gotowości do podnoszenia kwalifikacji,
 • czynnego prawa jazdy kategorii B

 Dodatkowymi atutami będą:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość rozwiązań i technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa i Data Center,
 • certyfikaty sprzedażowe i produktowe z branży teleinformatycznej.


  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

  Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych
  na potrzeby rekrutacji w NASK S.A.

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

   

  Dane Administratora danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki NASK S.A. z siedzibą
  w Warszawie, działającej pod adresem 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18 lok. 010, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl
  , (dalej NASK S.A.) w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych
  i przechowywanej dokumentacji pisemnej.

  Dane Inspektora ochrony danych osobowych

   Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:

  a)       pisemnie - adres siedziby Administratora: ul. Wąwozowa 18 lok. 010,
  02-796 Warszawa;

  b)       elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;

  c)        telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.

  Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

  Celem przetwarzania jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych. Proponowana treść oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prowadzonych prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

  Podstawy proceduralne przetwarzania danych (RODO)

           I.            zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a),

          II.            wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),

        III.            obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c),

        IV.            ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d)

         V.            niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e),

        VI.            uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f).

  Odbiorcy danych osobowych

  1.        organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (Policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

  2.        kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności,
  w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy;

  3.        osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;

  4.        podmioty lecznicze w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych w zakresie związanym z medycyną pracy, a także ratowania życia i zdrowia;

  5.        podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz Administratora;

  6.        banki w związku z wypłatą przysługujących Pani/Panu świadczeń na rachunek bankowy;

  7.        leasigodawcy;

  8.        jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

  Okres przetwarzania

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

  a)     dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;

  b)     dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych
  i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych; 

  c)     dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych;

  d)     dokumenty związane z rekrutacją, przekazane po wyznaczonym w ogłoszeniu
  o naborze terminie składania aplikacji, nie będą rozpatrywane; będą one usuwane na zasadach określonych w lit. b;

  e)     przypadki szczególne:

                                 i.     przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;

                                ii.     dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;.

  f)      dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.

  Prawa

  1.        prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

  2.        prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  3.        prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;

  4.        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  5.        prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

  6.        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  7.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

  8.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO

  Udostępnianie danych

  Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

  Dobrowolność podania danych

  1)     nie ma obowiązku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym,

  2)     niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).

  Prawo do skargi

  Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.

  Transfer danych i ich profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Administrator informuje, że w ramach swej działalności stosuje hierarchiczne bazy danych (Active Directory) i w tym zakresie może przechowywać dane osobowe w chmurze, co może skutkować przekazaniem ich odbiorcy w państwie trzecim, jednak przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w art. 49 RODO lub w oparciu o standardowe klauzule umowne (po unieważnieniu wyrokiem TSUE z dn. 16.07.2020 r. Tarczy Prywatności).

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.