NASK SA
Kariera

Analityk finansowy / Warszawa

Numer referencyjny:

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe, preferowane techniczne - kontroling, finanse, statystyka, matematyka lub dyscypliny pokrewne,
 • posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w obszarze finansów,
 • posiada biegłą znajomość MS Excell,
 • dobrze zna język angielski,
 • myśli analitycznie i potrafi rozwiązywać problemy,
 • potrafi zarządzać własnym czasem pracy,
 • posiada umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie wiedzy z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej
  i zarządczej oraz przepisów podatkowych,
 • znajomość systemu klasy ERP.

Co oferujemy? To zależy od Twoich potrzeb:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Elastyczny czas i model pracy,
 • Nowoczesne i industrialne biuro w dogodnej lokalizacji w Warszawie,
 • Wsparcie jakiego potrzebujesz: prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny, ubezpieczenie na życie, pakiet sportowy wraz ze świadczeniami na działalność kulturalno-oświatową,
 • Stabilną karierę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Kursy i szkolenia ukierunkowane na rozwój,
 • Możliwość uczestnictwa w wielu unikatowych projektach rozwojowych.

O NASK S.A.

NASK S.A. jest firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług w obszarze IT oraz  telekomunikacji. 
NASK S.A. świadczy  zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach. NASK S.A. posiada wykwalifikowane zasoby w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego (Cybersecurity) wywodzący się z wieloletnich badań i doświadczeń prowadzonych przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) – 100% akcjonariusza Spółki NASK S.A.

Twoim zadaniem będzie:

 • udział w przygotowywaniu budżetu, prognoz oraz estymacji wyników jednostki biznesowej. prowadzenie projektów teleinformatycznych,
 • przygotowywanie raportów zarządczych dotyczących wyników operacyjnych
  i finansowych, wyjaśnianie odchyleń od założeń,
 • aktywne poszukiwanie i wdrażanie inicjatyw usprawniających procesy w dziale kontrolingu,
 • bliska współpraca z obszarem biznesu,
 • gromadzenie informacji oraz przygotowywanie raportów wspierających podejmowanie decyzji zarządczych.

Czekamy na Twoje CV! 
Zaaplikuj do nas!

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str.1 ), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505, tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.).
 2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:
  • pisemnie - adres siedziby Administratora;
  • elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl;
  • telefonicznie – nr tel. +48 882 362 331.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jego zakończenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby aplikującej (art. 22¹ª Kodeksy pracy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, oznacza że:
 5. dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;
 6. dokumenty są niszczone w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dane te mogą być przetwarzane w celach dowodowych i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;
 • przypadki szczególne:
 1. w przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach - 6 miesięcy od dnia ich przekazania; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;
 2. dokumenty przekazywane bez ogłoszenia naboru usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 6 miesięcy od ich wpłynięcia;.
 3. dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.
 4. Przysługuje Pani/Panu:
 5. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 6. prawo sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  22 531 03 00.

  Proponowana treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji to:
  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. zgodnie art. 22¹ª Kodeksu pracy w związku przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zakresie poprzez dopisanie do powyższego oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NASK S.A. przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”
Zapraszamy do kontaktu

005-secure-shield nask logo
Witaj, strona NASK SA wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.